Om hergebruik van gegevens te stimuleren, voorziet deze website een handleiding om met OSLO aan de slag te gaan vanuit verschillende perspectieven.

Wat is OSLO?

Vele (publieke) organisaties houden allerhande gegevens en wisselen die onderling uit. Om dit proces te vereenvoudigen, te stroomlijnen en te automatiseren, is OSLO, Open Standaarden voor Linkende Organisaties er. Dit initiatief van de Vlaamse Overheid wil het delen van data en gegevens vlotter doen verlopen, door betekenissen vast te leggen van concepten, woorden en definities (waardoor semantische discussies vermeden worden) en hoe deze te structureren in eigen databases of softwarepakketten. Op die manier ontstaan er kwaliteitsvolle up-to-date data en wordt er vermeden dat er lokale schaduwdatabanken ontstaan.

Waarom OSLO en interoperabiliteit?

Overheden in Vlaanderen leveren meer dan duizend publieke diensten aan burgers en ondernemers. De processen achter deze diensten worden ondersteund door verschillende gespecialiseerde toepassingen van verschillende softwareleveranciers. Het doel van OSLO is om te zorgen voor meer samenhang, een betere begrijpbaarheid en vindbaarheid van informatie en dienstverlening.

Om de uitwisselbaarheid van informatie te verhogen, baseren we ons op webstandaarden en Europese standaarden. Een project dat reeds werkt volgens deze principes is het project LBLOD (Lokale Besluiten als Linked Open Data) dat informatie uit besluiten van lokale besturen vindbaar wil maken en op een gestandaardiseerde manier wil aanbieden. Op deze manier kan iedereen (andere overheden, ondernemingen, de burger…) rechtstreeks met de data aan de slag en is het makkelijker om deze gegevens te gaan hergebruiken.


Hoe ga ik aan de slag met OSLO?

Informatie Vlaanderen heeft profielgebaseerde handreikingen en verschillende resources ter beschikking. De resources bestaan uit vocabularia die dienen als een blokkendoos met termen die te combineren zijn tot applicatieprofielen. In functie van noodzaak zijn deze ook uitbreidbaar volgens bepaalde regels. Wat je niet kan gebruiken laat je gewoon weg. Een bouwblok bestaat uit klassen, attributen, datatypes enz. Een eenvoudig voorbeeld is de klasse “persoon” met “naam” als een attribuut en als datatype “string”.

Anderzijds bestaan de resources ook uit applicatieprofielen. Een applicatieprofiel is een specifieke combinatie van termen voor een bepaalde applicatie of digitale toepassing. Hierbij wordt er ook al rekening gehouden met bepaalde regels in de business zoals kardinaliteiten en het gebruik van bepaalde codelijsten.

Ondersteuning

Contacteer ons via email of via Github indien u vragen of opmerkingen hebt.